SAUNIC 2020

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดนมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างบูรณาการหลายๆ ด้านเข้าด้วยกันบนพื้นฐานประชารัฐ สำหรับยกระดับจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์ และการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน เทคโนโลยีด้านการเงิน อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ จำเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการศึกษา ซึ่งต้องส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 7 (SAU interdisciplinary conference 2020, SAUNIC2020) ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0 (Innovation Researches Based on Era of 5.0) ขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

กำหนดการ

 • หมดเขตรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ขยายเวลาถึง วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตอบรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 14 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • หมดเขตรับบทความ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ขยายเวลาถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
 • แจ้งผลพิจารณาบทความ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ขยายเวลาถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 24 เมษายน - วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
 • การนำเสนอผลงาน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

เปิดรับสาขาบทความ

สังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร Social Science

 • สังคมศาสตร์ Social Science
 • การเงิน Financial
 • การจัดการ Management
 • การตลาด Marketing
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
 • การบัญชี Accounting
 • ดิจิทัลมิเดีย Digital Media
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English
 • รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration
 • วิจัยทางการศึกษา Educational Innovation and Technology
 • สาขาอื่น ทางด้านสังคมศาสตร์ Other in Social Science

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี Science and Technology

 • วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Eng.
 • วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Eng.
 • วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Eng.
 • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil and Environmental
 • วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Eng.
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Eng.
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
 • การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management
 • เทคโนโลยีเกษตร Agricultural Eng.
 • สาขาอื่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Other in Sciences

ส่งบทความ (Paper Submission)

สถานที่จัดประชุม:

โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (081-948-4353)

ผศ. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล (089-893-4146)

ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (084-651-6996)

อ. ณัฐภาวี จิระภาพันธ์ (098-407-9822)


สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 02-807-4500 ถึง 27 อีเมล์ saunic@sau.ac.th


Research Office, Southeast Asia University,

19/1 Pechkasem Rd., NongKhaem, Bangkok 10160 THA

Tel: (66) 2 807 4500 - 27 Email: saunic@sau.ac.th